Oculus Kodi Addon (Alternativa para Exodus e Covenant)

Descrição: Addon – Oculus (Alternativa para Exodus e Covenant); Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries;…

comments off

Apollo Group Kodi Addon (Exodus Fork)

Descrição: Addon – Apollo Group (Exodus fork); Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries; IPTV (vários…

comments off

Race Crash Kodi Addon

Descrição: Addon – Race Crash; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Crash Racing; Sportcrash; Racing Fail; Racing…

comments off

Fantastic Kodi Addon

Descrição: Addon – Fantastic; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries; Idioma – Inglês; Data de…

comments off

The Loop Kodi Addon

Descrição: Addon – The Loop ; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Desporto ao Vivo; entre outros;…

comments off

Golden TV Kodi Addon

Descrição: Addon – Golden TV; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Desenhos Animados; Filmes; Séries; IPTV; entre…

comments off

Hoot Loop Kodi Addon

Descrição: Addon – Hoot Loop; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Desenhos Animados; Filmes; entre outros; Idioma…

comments off

Rebirth Kodi Addon

Descrição: Addon – Rebirth; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries; Idioma – Inglês; Data de lançamento…

comments off

Poseidon Kodi Addon

Descrição: Addon – Poseidon; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries; Idioma – Inglês; Data de lançamento…

comments off

Extreme Streams Kodi Addon

Descrição: Addon – Extreme Streams; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – IPTV (Canadá; Reino Unido; Brasil; Arábia Saudita; Bélgica;…

comments off

Swa-DESI Kodi Addon

Descrição: Addon – Swa-DESI; Tipo de addon – Vídeo; Tipo de conteúdo – Filmes; Séries; Idioma dos conteúdos – Hindi; Tamil; Telugu; Marathi;…

comments off